NSHIMIYIMANA Arcade

2016-01-05 20:02:16

Indwara zikunze kugaragara mu ngurube n'uburyo zirwanywa

Ingurube zigomba kororerwa ahantu hasukuye . Umworozi agomba kurwanya inzoka n’udukoko two ku mubiri. Ingurube zigomba gusasirwa hakoreshejwe inshinge cyangwa ibarizo. Aho iryama hagomba kuba hacuramye kugira ngo amaganga amanuke.  Iyo iryama hejuru ku mbaho, hagomba gusigazwa mo utwenge duto kugira ngo amaganga acemo. Na none hasi ayo maganga atembera naho hagomba kuba hacuramye. Isaso rigomba kuvanwa mu kiraro byibura gatatu mu cyumweru; Kabiri mu mwaka hagomba koga hakoreshejwe ishwagara; mbere cyangwa nyuma yo kubyara ikiraro cyogwa hakoreshejwe kirolini 5% .

Iyo ingurube yitaweho ikagirirwa isuku aho iba igira ubuzima bwiza . Ariko hari igihe habaho uburwayi iyo ibi bitakurikijwe , zimwe muri izo ndwara rero twarazibakusanyirije  ngo tuzigireho ubumenyi nk’uko tubikesha imfashanyigisho zitangwa na Minagri.

    o
  1. Udukoko ku ruhu:

Utwo dukoko dutera ingurube kwishima cyane ku buryo yikuba cyangwa yishima cyane kugeza aho ikomerekeye. Iyo ndwara irandura cyane , igomba kuvurwa ikigaragara.Iyo ndwara iterwa n’udukoko twitwa psoroptes cyangwa sarcoptes, tugaragara kuri mikoroskopi.Kuvura iyo ndwara hakoreshwa cyane umuti witwa Amitix cyangwa Ivermectine.

2.Inzoka z’imbere mu mubiri: inzoka mbi ni asikaris na teniya

Uburyo bwo kuzirwanya mu bworozi ni :

Ku birebana na ascaris

– Ahari isima, n’ukuhoza buri munsi

– Guha inyagazi imuti y’izoka hasigaye iminsi 15 ngo ibyare, kugira ngo itanduza ibibwana.

– Koza ingurube mbere yuko ibyara

– Guha ibibwana imiti y’inzoka ibyumweru bibiri hanyuma kongera buri mezi abiri n’igice.

– Kongera guha inyagazi imiti icukije.

Imiti ikunze gukoreshwa ni Albendasol. Ivermectine, niyo miti ivura inzoka nyinshi cya rimwe ; ariko hari n’indi nka piperazine

(ivura askaris gusa), mebendazol (ivura askari, n’inzoka zitwa

strongle).

Kuri tenia :

Kutituma ku gasozi

– Kororera mu kiraro

– Kuvura inzoka mu bantu

– Kurya inyama z’ingurube zitetse neza.

Imiti ni Ivermectine, Albendasol na Yomezan.

    o
  1. Rouget : Iyo ndwara iterwa na mikorobi, ishobora kwanduza umuntu n’ayandi matungo rimwe na rimwe.

Ibimenyetso byayo nibi bikurikira : ingurube igira umuriro mwinshi, kugeza kuri 42° ; iraryama ntiyongere kurya.

Mu bice by’umubiri byoroha nk’amatwi, ku matako no ku nda, hazaho ibiziga by’amaraso, n’amabara atukura, ayo mabara asibangana gato iyo bayakanze n’urutoki.

Ingurube iyo itavuwe ipfa nyuma y’iminsi 2-4.

Iyo bayibaze ingurube yishwe n’iyo ndwara imbere mu nda hose haba hari utudomo dutukura .

Mu mpeshyi, iyo ndwara igaragaza ibimenyetso by’umweru aho gutukura. Iyo ngurube ipfa nyuma y’amasaha 12-24

Mu buryo bwa karamata, ingurube niyo yaba ikize ishobora kurwara indwara y’umutima cyangwa igakomeza kubyimba amaguru.

Uburyo ingurube ikunda gufatwa :

Iyo mikorobi ikunze kuba mu mubiri igihe kirekire ; Iyo habonetse ikiyihungabanya, indwara ihita yigaragaza.

Icyitonderwa ! iyo ndwara ntikunda gufata ibibwana , ifata ingurube zifite hagati y’amezi atatu n’imyaka ibiri.

Uko umworozi abyifatamo : iyo indwara igaragaye, umworozi akoresha penicilline , akenshi iba ihagije.

Imiti igizwe na calcium nayo ni ngombwa kuko ifasha mu kongera gukomeza amagufa yahungabanyijwe n’indwara.

Habaho kandi n’urukingo kuva ku mezi 2. Inyagazi buri gihe uko icukije igomba gikingirwa, imfizi ikingirwa buri mezi 6. umworozi yirinda gukingira inyagazi zihaka .

    o
  1. Uguhitwa kw’abana b’ingurube

Uko guhitwa guterwa n’impamvu zikurikira :

– Kurya nabi

– Kororera habi

– Mikorobi

Uburyo bwo kurywanya impiswi :

Umworozi agomba koza inyagazi no gutera imiti mu nzu mbere

ï‚·yuko ibyara kugira ngo ibibwana bidahura na mikorobi nyinshi

ï‚· Guha inyagazi umuti w’inzoka kugira ngo itazanduza abana bayo

ï‚· Gutuganya akazu k’ibibwana gashyushye, aho byaba mu gihe cy’ iminsi 15

ï‚· Gutera ibiwana urushinge rwa infero ku munsi wa 15, ferkobsang

ï‚· ku munsi wa 15 kugira ngo babifashe gurwanya ibihe bibi igihe cy’icyumweru cya kabiri n’igihe cy’icuka. Kugaburira neza inyagazi kugira ngo ibiwana bibone amagurubegurube ahagije.

Kudahubukira gucusa abana :

– Gukura ingurube mu nzu abana bakayisigaramo bonyine iminsi mike.

– Kudashyira abana b’ingurube benshi mu nzu imwe

Icyitonderwa : Ugize ikibazo itungo ryawe rikarwara ihutire kureba ababizobereyemo bagufashe niba ubona ari ikibazo utahita wikemurira mu bumenyi bwawe.

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!