Niyigaba Etienne

2017-08-10 18:08:23

Ubuhinzi Bwacu: Ibitekerezo by'abahinzi ku ngingo igira iti: " Gucika kw'amoko amwe namwe y'ibihingwa "

 Ubuhinzi Bwacu: Ibitekerezo by’abahinzi ku ngingo igira iti: " Gucika kw'amoko amwe namwe y'ibihingwa "

Bahinzi Borozi namwe mukunda ubuhinzi Mwaramutse , Uyu munsi tugarutse mu Kiganiro UBUHINZI BWACU, Turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti" Gucika kw'amoko amwe namwe y'ibihingwa ". Bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ndetse na gahunda yo kongera agaciro ibihingwa byatoranyijwe, hari amoko y'ibihingwa agenda agabanyuka mu Rwanda.

Turagaruka kuri izi ngingo zikurikira

  o
 • Ni iki cyakorwa ngo imbuto z'ibihingwa gakondo zigire uruhare mu gutera imbere k'ubuhinzi.
 • o
 • Hari imbuto iwanyu zaba zarahabaga none zikaba zitakiboneka?
 • o
 • Ni uruhe ruhare rw'ubushakashatsi mu gusigasira ibihingwa gakondo
 • o
 • Imbogamizi mu gusigasira ibihingwa gakondo
 • o
 • Ibisubizo kuri izo mbogamizi?????

Mu gutangira ikiganiro uyu yatangiye agaragaza amoko amwe y’ibihingwa agenda acika harimo Imitima y'imfizi/coeur de beuf, inkoli, imikunde, ibikoro, amateke bitaga nshogeye (yararaga kuziko), Imyumbati ya gitaminsi,imiribwa,insina ya gisubi,kamaramasenge nibindi [...] byaracitse kandi byari bifite akamaro gakomeye mumirire y'abanyarwanda

Mu kumwunganira uyu yagize ati : “Uko bigaragara ku masoko atandukanye ibiribwa bimwe biragenda biba bicyeya mu bwinshi ndetse no mu bwiza. Imbuto ku masoko zifite amusaruro mucye kandi ziranahenze cyane. Imineke imwe twita goromisheri muri iki gihe yarabuze mu masoko cyane cyane mu intara naho ibonetse iba ihenze umwe ugura 100 cyangwa hejuru , bitewe naho uherereye. Wagaruka kuri kamara masenge(imineke mito) nayo nuko umwiza urahenze cyane aho usanga kamwe ukabariye igiciro kiri hagari ya 50 cyangwa hejuru . Muri rusange ibi biribwa ndindamubiri birimo kugenda bigabanuka kukigero cyihuta.

Uyu nawe ati: “RAB ifite Gene Bank aho buri kintu cyose kibitse ku buryo kitazimira burundu igisabwa nukureba umusaruro bitanga hakurikijwe ibikenewe muri iki gihe tugezemo kuko uko abantu biyongera ni nako hakenerwa ibyo kurya byinshi”

“iki kiganiro no cyiza ,imbuto gakondo zanimezaga mu cyaro ntizikihaba ,amapera ,amapapaye,amarongi,imyembe isigaye ituruka Burundi na Tanzania , sinzi niba hari abantu bashinzwe kwita kumbuto muri RAB ? Hakwiye izindi ngufu mu kuzegereza abahinzi no mucyaro kuko nabo barazishaka cyane ahubwo ntamakuru yaho zaboneka !”

  o
 • “Gucika burundu ntibyazimira kuko bibitswe neza ariko ikibazo nukumenya ngo bizongera guhingwa cyane ryari?”
 • o
 • “Imyumbati ya gitaminsi, bugurubwinkware yamaraga imyaka 2-3 ubu turahinga iyera mu mwaka 1.”
 • o
 • “Ibikoro byahingwaga mu mishike none kuraza ubutaka ntibikibaho”
 • o
 • “Amateke ya nshogeye yahingwaga nayo mu mushike kandi agashyirwaho amase ahagije none ubu kubona imborera ni ikibazo kitoroheye abahinzi!!!!”

Ikiganiro uko cyagiye kigenda abahinzi n’abagoronome bakomeje gutanga ibitekerezo byabo ku buryo bunwa iyi ngingo aho uyu yagize ati: “Amoko y'ibihingwa bimwe na bimwe agenda azimira bitewe nuko abahinzi baba bamaze kubona andi moko abyara umusaruro mwinshi ariko ku bijyanye no guteza imbere ibihingwa twari dusanganywe , njye mbona tuzageraho tugasigara duhinga imbuto zo hanze gusa kuko, ubucuruzi bw'imbuto zitunganyijwe mu nganda neza buragenda butera imbere cyane bityo uzicuruza ntaba ashaka ko umuhinzi ashobora kwibikira imbuto ye , hari imbuto zimwe za hybrids udashobora gukuraho imbuto ngo uyibike kuko uyiteye itazamera. Bityo rero ndumva hagakwiye kubaho ubushakashatsi bushingiye ku mbuto twahoranye zigakorerwa breeding zigatanga imbuto zishobora gutanga umusaruro uhagije ndetse zikanabasha kwihanganira ubutaka bwacu kuko nubundi ariho zari zisanzwe zihingwa.”

“Ikindi nkaho nzi iwacu, heraga ibihaza , ubwoko bw'amasaka bumwe ntiwabubona, imyumbati ya gacyacyari (imiribwa), iya gitaminsi ( y'ubugali) nayo imwe ntikiboneka, amoko y'insina zagiraga imineke iryoshye, ibijumba n'ibindi byinshi.”

Mwaramutse , izimira ry'Imbuto za gakondo ririmo guterwa nuko ubu agriculture dufite ari business oriented (ubuhinzi bwerekeza k’ubucuruzi) kandi nkuko mubizi zitanga umusaruro mukeya urugero ibigori ariko hakabayeho uburyo bwo gukora conservation yazo kuko kugeza ubu muri za restaurants nizo zikunzwe urugero Idegede muri hotel rihenda cyane kurusha inyama amashaza iyo wishyiriyeho rushe imwe hiyongeraho 500 kuyo wari kwishyura .

Uyu yashatse gutanga igitekerezo cye mu cyongereza aho yagize ati :“The role of research in the conservation of indigenous crop species should be: (1) Construction of a digitalized & peer reviewed database with clear morphological characterization and information on origins, (2) Construction of a digitalized and peer reviewed Gene Bank for indigenous crop species, (3) Establishment of Botanical Gardens composed of compatible indigenous crop species in protected & isolated areas such as National Parks

Uyu yagerageje kuvuga uko yumva imvano y’iri cika ry’imbuto zimwe na zimwe ati : “Ugucika kw'amoko y'imbuto zimwe na zimwe za gakondo, mbona biterwa n'ingufu nke zigaragara mu bushakashatsi bw'ikigo RAB mu kubungabunga amwe mu moko y'imbuto za gakondo.
Urugero: Mu mwaka wa 2002-2003 , ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cyitwaga, icyo gihe, ISAR, cyari gifite gahunda ihamye yo guteza imbere imbuto za gakondo z'imboga. Aha twavuga nka : imbogeri, dodo, imbwija, inyabutongo, isogi, isogo, inkori,..... Icyo gihe bamwe mu bashakashatsi ba ISAR/RUBONA, bari kumwe na Ruganzu Vicky,baje kudukangurira, aho nakoraga, guhinga ayo moko y'imboga ku buryo wabonaga ari ibintu bifite sustainability. None iyo gahunda mbona yaracumbagiye. Uretse imboga gusa , hari n'ibindi bihingwa bikwiye kwitabwaho.”

Inama n’ibisubizo byatanzwe
 

  o
 • Ingamba zikomeye zikwiriye kwita bwaho harimo kuzana imbuto nziza bashishikariza abahinzi gutera imbuto nziza ndetse n’abandi muri rusange kugira ibiti mu ngo zabo byeraho imbuto nk’izirandaranda ku nzitiro zabo ndetse no mu turima twegereye inzu. Urugero nk'amatunda , ibinyomoro, amarongi mandarine. Nkumva ibi RAB na NAEB bifatanije mu bukangurambaga hari icyahinduka kandi kiza”
 • o
 • “Umuti mbona ni uko hagakwiye kubaho gahunda yo guteza imbere imbuto gakondo zigahabwa ubushakashatsi zigatanga umusaruro nazo mwiza.”
 • o
 • “RAB yakarebye uburyo zitacika kuko inyinshi nasanze Arizo zifite ubudahangarwa mukurwanya indwara zadutse zirimo cancer , Diabetes n’ibindi”
 • o
 • “Igisubizo cyabyo kigomba kuva kumbaraga RAB,Minagri nabandi bafatanyabikorwa babo bazashyira mubushakashatsi butuma bicika”

Icyitonderwa:

Ibitekerezo byatanzwe byose ntago byagarajwe hano bitewe n’uko ari ikiganiro kirekire cyane hagiye hatoranywamo imirongo migari ikavugwa muri make. Amazina yabatanze ibitekerezo ntago yagaragajwe muri iyi nkuru gusa amagambo yose ari mu utwuguruzo n’utwugarizo (“…”) yose yandikuwe uko yanditse mu kiganiro na ba nyirayo.

Ikiganiro nk’iki kiba buri ku Cyumweru.

Ushaka gukurikira ibi biganiro ukaba uri umuhinzi/umworozi cyangwa umugoronome/veterineri ku rwego urwo arirwo rwose nawe wasaba kujya k’urubuga rwa YEAN Whatsapp unyuze kuri nimero ikurikira: +250 788 845 727 ,wakurikira YEAN kuri facebook cyangwa kuri twitter #UbuhinziBwacu @YEAN_Rwanda 

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!