NSHIMIYIMANA Arcade

2017-02-10 00:00:00

Ubuhinzi Bwacu:IBICIRO K'UMUSARURO UKOMOKA K'UBUHINZI N'UBWOROZI

Ubuhinzi Bwacu:IBICIRO K'UMUSARURO UKOMOKA K'UBUHINZI N’UBWOROZI  

Nkuko bimaze kumenyererwa ku cyumweru  guhera saa mbiri  ku mbuga nkoranyambaga zose za YEAN tuba turi mu kiganiro UBUHINZI BWACU , kuri iki cyumweru 03 Ukuboza 2017  twaganiriye ku ngingo igira iti " IBICIRO K'UMUSARURO UKOMOKA K'UBUHINZI N’UBWOROZI ". Aho abahinzi n’aborozi bagiye bagaruka ku igna ry’igiciro k’umusaruro w’ubuhinzi n’ubworozi muri rusange.

 

Mu iki kiganiro hagaragayemo ibitekerezo byinshi byose byagiye bigaruka kuri ibi bice  bikurikira:

 

Uruhare rw' umuhinzi/umworozi mu gushyiraho igiciro k'umusaruro.

 

ü  Uyu ati “Umuhinzi nta ruhare agira mu gushyiraho igiciro kuko usanga ijambo rinini riba rifitwe n'umuguzi noneho byakubitana n'ibibazo umuhinzi aba yifitiye agapfa gufata ayo abonye! umuhinzi rero nta ruhare agira mukugena ibiciro kubera impamvu nyinshi zikurikira,1. Akenshi duhingira rimwe ibihingwa bisa. 2. Ibyo bihingwa bihingwa na benshi akenshi nta nganda zibihinduramo ibibikwa igihe kirekire( ibirayi, inyanya, carrots, amashu etc). Uko kugerera ku isoko rimwe ku bintu byinshi kandi bitabikika bituma isoko ryigenga umuhinzi ntagire uruhare mukugena igiciro agendeye kukiguzi yashoye mubuhinzi bwe.                                  Byose rero bishingiye kukuba ubuhinzi bwacu butaratera imbere ngo tubukore as proffesion, umuntu arabyuka akabona abandi bateye nawe agatera atitaye kukintu icyo ari cyo cyose, tugahurira ku isoko tutarabitekerejeho mbere yo guhinga, murabizi neza ko ikitabwaho mbere y'ibindi m’ubuhinzi ari isoko, twe rero ababyitaho ni mbarwa” 

 

ü  Undi ati”Umuhinzi kugeza uyu munota ntarahabwa agaciro ke kuko n ibigo bimureberera usanga akenshi bimumenyesha igiciro aho kumusaba uruhare rwe mu kugena igiciro Ibi bituma Umuhinzi adashobora kunguka ndetse bikaba impamvu ikomeye yo kutishimira umurimo akora”

 

ü  Uyu ati”Ntaruhare na ruto umuhinzi agira mu gushiraho ibiciro kuko nahari amakusanyirizo y'umusaruro abayakuriye nibo bayashiraho batagambiriye kurengera umuhinzi ahubwo baba bafitemo izindi nyungu baziranyeho n'abaguzi”

 

ü  Uyu ati”Icyo twamenya ni uko umuhinzi cg umucuruzi ntaruhari bagira mu kugena ibiciro kuko igiciro kigenwa n' Isoko. Isoko uko rimeze nibyo byemeza igiciro.

 

Ingaruka ibiciro bigira ku buzima bw'umuhinzi n’mworozi

 

ü  Uyu ati”Umuhinzi ahinga ahenzwe kandi akanagurisha ahenzwe bityo agahorana bwa bukene budashira kuburyo no guhaza umuryango we nabyo aba ari ikibazo

 

ü   Undi ati”Ingaruka bigira ni ubukene budashira, iterambere ry'umuhinzi  ntirigaragara rwose, abana be bakareka kwiga, kwishura amazi n'umuriro bikamugora, ....”

Imbogamizi mu gushyiraho ibiciro

 

ü  Uyu muhinzi ati”1. Akenshi duhingira rimwe ibihingwa bisa. 2. Ibyo bihingwa bihingwa na benshi akenshi nta nganda zibihinduramo ibibikwa igihe kirekire( ibirayi, inyanya, carrots, amashu etc). Uko kugerera ku isoko rimwe ku bintu byinshi kandi bitabikika bituma isoko ryigenga umuhinzi ntagire uruhare mukugena igiciro agendeye kukiguzi yashoye mubuhinzi bwe.Byose rero bishingiye kukuba ubuhinzi bwacu butaratera imbere ngo tubukore as proffesion, umuntu arabyuka akabona abandi bateye nawe agatera atitaye kukintu icyo ari cyo cyose, tugahurira Ku isoko tutarabitekerejeho mbere yo guhinga, murabizi neza ko ikitabwaho mbere y'ibindi mubuhinzi ari isoko, twe rero ababyitaho ni mbarwa”

 

ü  Undi ati”Ibiciro by'ibikomoka k’ubuhinzi n'ubworozi birahindagurika cyane cyane, ibintu bibora vuba( high perishable products)

 

ü  Uyu ati”Imbogamizi zo ni nyinshi ,ibiciro bishirwaho hatitawe kubyo umuhinzi yakoresheje byose ahinga anageza umusaruro ku isoko, ibi nibyo biganisha Ku bukene budashira , ndetse nibyo bituma ishoramari m’ubuhinzi rigabanuka kuko batinya guhomba”

 

Ibisubizo kuri izo mbogamizi

 

ü  Uyu ati”hakenewe contracting farming kuko niyo izabasha gushyira ibintu ku murongo”.

 

ü  Undi ati”Hakenewe ko leta yashyiraho itegeko rigena igurishwa ry'umusaruro.Naho ubundi umucuruzi ntiyarishyiraho,umuhinzi ntibikora.Uko bitinda gukorwa ninako ubuhinzi budindira”

 

ü  Uyu ati “MINAGRI nidufashe habashe kujyaho policy  irebana na contract farming bityo na enforcement yayo izabashe gushoboka”

 

ü  Uyu ati “Kubihingwa nk'ibigori, umuceri, ingano, byo leta yagira uruhare mukugena ibiciro hagendewe kuri production cost kuko byo inganda zirahari n'ubwo zikiri nkeya!!                                                           Ikindi cyakorwa ni distribution y'ibyo bikomoka kubuhinzi n'ubworozi, kuko usanga akenshi byera muduce tumwe ahandi bitahera, nk'inyanya zera neza muduce duke, ibirayi nabyo byera hamwe, habayeho distribution iri controlled ibiciro byaba stable ho gacye!”                           

 

ü  Undi ati”Leta via MINAGRI nitange umurongo ngenderwaho buhinzi.Kandi byaratangiye mu mafumbire/imbuto.Nizamuke igere no ku musaruro maze urebe ukuntu abashoramari binjira mu buhinzi bugatera imbere.Nibwo tuzagira commercial farming.Nibwo Abize/abakire bazitabira uyu mwuga utunze benshi kandi ufitiye igihugu akamaro

 

ü  Uyu ati “Ibisubizo mbona ari:  i. Contract farming iri supervised by MINAGRI  ii. Gutegura ibihingwa bitandukanye mu gihembwe cyihinga kugira ngo umusaruro utazarenza urugero ,ibiciro bikagabanuka iii. Leta gushira ingamba zifatika zirengera umuhinzi mubyo bita price ceiling ((Price floor(the lowest legal price for a commodity))”

 

ü  Uyu ati”ubusazwe igiciro cyagakwiye kuba gishyirwaho hagendeye cyane k’umuhinzi agafata inputs zose yakoresheje akabibara mu mafranga akarenzaho udufaranga duke aritwo tw’inyungu! ibyo akabikora ku kilo kimwe! Gusa njye mbona bibabaje kukuba ibiciro bishyirwaho na end consumer”

 

ü  Undi ati”mbona umuhinzi yagerageza kugabanya cost ashyira kugihingwa maze yagera ku isoko akabona acuruza agendeye uko igiciro gihagaze ku isoko”

 

Uruhare rw'(Agoronome/veterineri na Leta n'ibigo byigenga) mu gushyiraho gahunda y' ibiciro k'umusaruro w'ubuhinzi/ubworozi

 

ü  Uyu ati “Leta rero nayo ntiyashyiraho ibiciro ngo bishoboke igihe tugihingira rimwe, ahubwo icyo leta yakora ni ugushyira imbaraga mu nganda zikora transformation ya row materials muri product ziri semi finis, ariko hano ni kubihingwa bimwe nk'ibirayi, inyanya, ibitoki”

 

ü  Uyu ati”Uruhare rwa agronomme/ veterinaire mukugena ibiciro ni m’uburyo buri indirect binyuze mu igenamigambi ryo kudahingira rimwe ikintu kimwe kitabikika as row cg processed.        

 

ü  Undi ati”Nkuko mwabivuze MINAGRI ishyizeho umurongo ngenderwaho wo gushyiraho ibiciro by'umusaruro mbere bigizwemo uruhare n'abazakoresha uwo musaruro(abahinzi n'abaguzi). Ariko ibyo nabyo byashoboka hashyizweho urwego nka za company z'inzobere mu guhesha agaciro umusauro (certification Ku bwiza, aho umusaruro ukomoka, gukurikirana cost k’umuhinzi....) zihuza abahinzi n'abaguzi(service intermediaire) buretse ko nabyo bisaba ko abahinzi bacu baba ari babahinzi bumwuga bishyize hamwe, batanga umusaruro mwinshi kandi uhoraho izo company zibona ko iyo service izunguka kuko bibasaba no gutanga ubwinshingizi kuri iyo myaka, gukurikirana uko isarurwa, uko ibikwa  bityo abaguzi bakayigirira icyizere. Gusa hari ibihingwa byakorerwaho igerageza: nk'ibigori, umuceri, ibishyimbo, ingano... Aha contract zashoboka kandi umuhinzi agahinga yizeye isoko.”

 

ü  Uyu ati “Uruhare rw'agromome na Veterinary nukugira inama abahinzi  uburyo bwo guhinga (cg korora) ibintu byinshi bitandukanye kuburyo umusaruro wabo utazata agaciro kubera quantity nyinshi yabaye ku isoko”

 

ü  Uyu ati”Njye icyo mbona reta yakora igifasha umuhinzi mworozi ni uburyo bwo kongerera agaciro umusaruro uva k’ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo nibura umusaruro uhabwe agaciro cyane Ku isoko”.                                

 

Ibyifuzo

 

Following all generated ideas, for agriculture commodities price setting with farmers’ involvement, there is need of:

 

1) Farmers clusters (Federation) formation following each commodity (Perishable and non perishable crops) and enforce Contract based farming and hence develop entire commodity chaine;

 

2) Initiation of policies and lows regarding to agriculture commodities prices on seasonal basis, as done for agriculture inputs (fertilizers and seeds) today;

 

3) Setting an annual consultative Cropping Plan considering a deliberated variety of crops in a area / District / station / zone to avoid surplus of agriculture produces on market. Remember that this issue of pricing is one of the reasons private Agronomists and veterinaries to do businesses in their carriers while they are the ones to vibrate the Agriculture sector.

 

Icyitonderwa:

 

Ibitekerezo byatanzwe byose ntago byagarajwe hano bitewe n’uko ari ikiganiro kirekire cyane hagiye hatoranywamo imirongo migari ikavugwa muri make.

 

Amazina yabatanze ibitekerezo ntago yagaragajwe muri iyi nkuru gusa amagambo yose ari mu utwuguruzo n’utwugarizo (“…”) yose yandikuwe uko yanditse mu kiganiro.

 

Ikiganiro nk’iki kiba buri ku Cyumweru.

Ushaka gukurikira ibi biganiro ukaba uri umuhinzi/umworozi cyangwa umugoronome/veterineri ku rwego urwo arirwo rwose nawe wasaba kujya k’urubuga rwa YEAN Whatsapp unyuze kuri nimero ikurikira: +250 788 845 727 ,wakurikira YEAN kuri facebook cyangwa kuri twitter #UbuhinziBwacu @YEAN_Rwanda 

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!